కాటమ రాయుడు ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తుంది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

కాటమ రాయుడు ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తుంది ?

Murali R | Published:March 20, 2017, 12:00 AM IST
1) 75 కోట్లు 

2) 80 కోట్లు 

3) 90 కోట్లు 

4) 100 కోట్లు 

5) 125 కోట్లకు పైగా

 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD