జై లవకుశ ఎన్ని కోట్లని కలెక్ట్ చేస్తుంది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

జై లవకుశ ఎన్ని కోట్లని కలెక్ట్ చేస్తుంది ?

Murali R | Published:September 13, 2017, 12:00 AM IST
1) 50 కోట్లు 

2) 75 కోట్లు 

3) 90 కోట్లు 

4) 120 కోట్లు 

5) 150 కోట్ల పైగా 

 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD