బాలకృష్ణ ఫస్ట్ డే ఎన్ని కోట్లని కొల్లగొడతాడు ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

బాలకృష్ణ ఫస్ట్ డే ఎన్ని కోట్లని కొల్లగొడతాడు ?

Murali R | Published:January 12, 2017, 12:00 AM IST
1) 15 కోట్లు
2) 18 కోట్లు
3) 20 కోట్లు
4) 22 కోట్లు
5) 25 కోట్లకు పైగా
Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD