నిన్న రిలీజ్ అయిన 3 సినిమాల్లో ఏది నచ్చింది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

నిన్న రిలీజ్ అయిన 3 సినిమాల్లో ఏది నచ్చింది ?

Murali R | Published:August 12, 2017, 12:00 AM IST
1) నేనేరాజు నేనే మంత్రి 

2) లై 

3) జయ జానకి నాయక 

4) ఏది నచ్చలేదు 

5) నేను ఆ మూడు సినిమాలను చూడలేదు / చూడను

 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD