అక్టోబర్ 7న రిలీజ్ అవుతున్న చిత్రాల్లో ఏ చిత్రం హిట్ అవుతుంది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

అక్టోబర్ 7న రిలీజ్ అవుతున్న చిత్రాల్లో ఏ చిత్రం హిట్ అవుతుంది ?

Murali R | Published:September 29, 2016, 12:00 AM IST
1) ప్రేమమ్ 

2) మన ఊరి రామాయణం 

3) ఈడు గోల్డ్ ఎహే 

4) అభినేత్రి 

5) ఏది హిట్ కాదు 

 
Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD