ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 2019 లో కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 2019 లో కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ?

Murali R | Published:July 13, 2017, 12:00 AM IST
1 ) చంద్రబాబు నాయుడు 

2 ) పవన్ కళ్యాణ్ 

3 ) జగన్ 

4 ) చిరంజీవి 

5 ) తెలియదు 

 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD