మూడు సినిమాల్లో ఏది విజయం సాధిస్తుంది ?1) ఇంటలిజెంట్
2) గాయత్రి
3) తొలిప్రేమ
4) మూడూ హిట్
5) మూడూ ప్లాప్