తెలంగాణలో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది ?


Who will rule in telangana