గజ్వేల్ లో గెలిచేది ఎవరు ?


Who will win in Gajwel ?