పరకాల లో గెలిచేది ఎవరు ?


who will win in parakala