స్టాఫ్ కావలెను: మురళి కృష్ణ సినీ డిలక్స్, సాయి కార్తిక్ సిటీ సెంటర్


స్టాఫ్ కావలెను: మురళి కృష్ణ సినీ డిలక్స్, సాయి కార్తిక్ సిటీ సెంటర్
స్టాఫ్ కావలెను: మురళి కృష్ణ సినీ డిలక్స్, సాయి కార్తిక్ సిటీ సెంటర్

మురళి కృష్ణ సినీ డిలక్స్, సాయి కార్తిక్ సిటీ సెంటర్, చిలకలూరిపేట లో పని చెయ్యడానికి స్టాఫ్ కావలెను.

1. ప్రొజెక్షనిస్ట్
2. సెక్యూరిటీ
3. కౌంటర్
4. క్లీనింగ్

మీ బయో-డేటా muralimravi@gmail.com కి పంపించగలరు
Please mention the position you are applying for in the Subject area.